PROFILI

Role:

ABSTRAKT


SHKARKO

PAS


Pasiguria shoqërore - 1995
Privatizimi pesë vjet më pas - 1996
Agjentët e energjisë: anketë mbi energjinë në botën post-komuniste - 1996
Erërat për tregtinë po ndryshojnë : tregtia ndërkombëtare në vendet në tranzicion - 1997
Po vjen taksambledhësi. Anketë: taksat dhe tranzicioni post-komunist-1997
Pengesat e hyrjes dhe zhvillimit të firmave të reja në Shqipëri - 1998
Privatizimi dhe tranzicioni në Shqipëri - 1997
Nxitja e zhvillimit të ndërmarjeve të vogla nëpërmjet një mjedisi më të mirë për bizneset - 2002
Barrierat e hyrjes dhe ndikimi në performancën e firmave në Shqipëri - 2003
Heqja e pengesave administrative për investimet - 2003
Shqipëria: vlerësimi i varfërisë - 2003
Ruajtja e rritjes përtej tranzicionit: memorandum ekonomik i Bankës Botërore - 2004
Ristrukturimi i shpenzimeve publike për të mbështetur rritjen ekonomike, Vëllimi I - 2006
Ristrukturimi i shpenzimeve publike për të mbështetur rritjen, Vëllimi II - 2006
Analiza e nevojave për aftësi në Shqipëri - 2014
Analiza e nevojave për aftësi në Shqipëri - 2017
Roli i sektorit privat në procesin anëtarësues të Shqipërisë në BE - 2022
Analiza e Nevojave për Aftësi në sektorin e ICT në Shqipëri - 2022
Raporti i zhvillimit njerëzor për Shqipërinë - 1998
Raporti i Zhvillimit Njerëzor për Shqipërinë - 2000
Kushtet e jetesës dhe pabarazia në Shqipëri - 2004
Raporti i zhvillimit njerëzor,Shqipëri: Sfidat e qeverisjes vendore dhe të zhvillimit rajonal - 2002
Nxitja e zhvillimit vendor përmes Objektivave të Zhvillimit të Mijëvjecarit: Qarku i Shkodres - 2003
Nxitja e zhvillimit vendor përmes objektivave të zhvillimit të mijëvjecarit:Qarku i Elbasanit - 2003
Nxitja e zhvillimit vendor përmes Objektivave të Zhvillimit të Mijëvjecarit: Qarku i Beratit - 2003
Nxitja e zhvillimit vendor përmes Objektivave të Zhvillimit të Mijëvjecarit: Qarku i Dibres - 2003
Rinia - Një brez i ri për një Kosovë të re - 2006
Kompetencat e të mësuarit për të nxënë dhe për sipërmarrjen në AFP dhe arsimin e lartë - 2007
Të mësuarit mbi sipërmarrjen, arsimi dhe formimi profesional në Shqipëri - 2011
Raporti i Zhvillimit Njerëzor për Shqipërinë: Funksionaliteti - 2016
Shërbimet e këshillimit për karrierë në universitetet publike dhe private në Shqipëri - 2018
Zhvillimi profesional për mësuesit e AFP në Shqipëri - 2018
Kompetencat digjitale të mësuesve në Shqipëri -2020
Reforma e programit te Ndihmes Ekonomike ne Shqiperi - 2022
Shqipëria dhe objektivat e mijëvjeçarit - 2002
Vlerësimi i situatës së trafikimit të fëmijëve në Shqipëri - 2003
Lehtësimi i varfërisë dhe integrimi i personave me aftësi të kufizuar në Shqipëri - 2005
Zhvillimi i shoqërisë civile në Shqipëri: Sfidat dhe mundësitë - 2009
Raport monitorimi për zbatimin e Strategjisë Kombëtare të Integrimit të Romëve në Shqipëri - 2013
Krijimi i një sistemi të qëndrueshëm për adresimin e dhunës ndaj grave në Shqipëri - 2014
Gratë në borde dhe pozicione të larta drejtuese në kompanitë private në Shqipëri - 2016
Shtyllat e shoqërisë civile, bashkëpunim më efektiv të sektorit civil e shtetëror në Shqipëri - 2018
Vlerësimi i qeverisjes vendore në Shqipëri - 2020
Fondi Social – një realitet mes sfidash lokale - 2022
Kujdesi shoqëror në bashki – mjedisi institucional, kapacitetet, problematika - 2022
Varfëria në një tranzicion të tejzgjatur - 2005
Racionalizimi i shpenzimeve sociale për të përshpejtuar zhvillimin shoqëror - 2006
Strategjia për Zhvillimin e Qëndrueshëm të Komunës së Gjakovës /Dakovica - 2006
Përmbledhje, Shqipëria - 2021
Të nxenit përmes punës në vendet kandidate të BE - 2017

prapa në kategori

arrow_forward
arrow_back

PUBLIK